Konference

Historie konferencí

30. 11. 2023 - Konference Třicet let ústavního soudnictví

Pořadatelé: Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Mezinárodní politologický ústav MU a Konrad-Adenauer-Stiftung
Místo konání: Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

PROGRAM KONFERENCE (moderuje Pavel Molek, NSS a PrF MU, Brno):

8.30: Prezence účastníků konference

8.50: Zahájení

 • 9.00-9.30: Michal Bobek (NSS): K čemu je Ústavní soud? Úvahy historické, srovnávací a funkční
 • 9.30-10.00: Andrea Procházková (PrF UK, Praha): Ústavní soud ČR na rozcestí: kam se vydá v hodnotových otázkách?
 • 10.00-10.30: diskuse

10.30-10.45: přestávka

 • 10.45-11.15: Pavel Uhl (PrF UK, Praha): Ústavní soud a právo na územní samosprávu
 • 11.15-11.45: Marie Zámečníková (PrF MU, Brno): Politici jako ústavní soudci ve středoevropském kontextu
 • 11.45-12.15: diskuse

12.15-13.15: Oběd (formou rautu)

 • 13:15-13:45: Katarína Šipulová & Alžbeta Králová (PrF MU, Brno): Meče, štíty a rytíři demokracie. Jak 30 let ústavního přezkumu formovalo vztah ÚS a Parlamentu
 • 13.45-14.15: Jan Chmel (PrF UK, Praha): Význam soudcovských osobností v českém ústavním soudnictví
 • 14.15-14.35: diskuse

14.35-14.50: přestávka

 • 14.50-15.20: Monika Hanych (KVZ - Ministerstvo spravedlnosti): „Každý se rád vyjadřuje ke všemu možnému“: ústavní soudci, veřejné mínění a média
 • 15.20-15.50: Jaroslav Benák (PrF MU, Brno): Tyhlety proporcionality – omezování základních práv v judikatuře Ústavního soudu
 • 15.50-16.30: diskuse

16.30 Plánovaný závěr konference

Medailonky účastníků

Michal Bobek

Vystudoval Právnickou fakultu a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, stejně jako Diploma in English and EU Law (Univerzita v Cambridge) a Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall). Další dlouhodobé studijní pobyty zahrnují Université libre de Bruxelles (Belgie) a University of Queensland (Austrálie). Doktorát práv obhájil na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V letech 2005 až 2009 pracoval jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu, mezi 2008 a 2009 byl rovněž vedoucím Oddělení dokumentace a analytiky. Mezi lety 2011 a 2015 bádal a vyučoval na Institutu evropského a srovnávacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu. V letech 2013 až 2015 byl pak profesorem College of Europe v Brugách (Belgie). V letech 2015 až 2021 pracoval jako generální advokát Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Jeho publikační činnost bohužel zanechala výraznou uhlíkovou stopu, a to především v právu Evropské unie, lidských právech, srovnávacím právu a v právní teorii. Průběžně učil na řadě dalších zajímavých míst v Evropě i zámoří. V současnosti je hostujícím profesorem na Institutu evropského, mezinárodního a srovnávacího práva Vídeňské univerzity.

Andrea Procházková

Je doktorandkou na PF UK specializující se na ústavní právo a politologii. Věnuje se především fungování a rozhodovací činnost Ústavního soudu ČR, její diplomová práce se zaměřovala na koncept doktríny politické otázky. V 2022 se stala zástupkyní šéfredaktora v týdeníku Respekt, ve kterém už sedmým rokem píše o české justici, politice a společnosti. Na podzim 2022 ji vyšel knižní rozhovor s Petrem Pitharem Podnik s nejistým koncem.

Pavel Uhl

Studoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce pracoval jako právník v nevládní organizaci Člověk v tísni, později se stal koncipientem a posléze i advokátem, kterým je doposud. Živí se obecnou praxí a mírně se specializuje na veřejné právo; s neziskovým sektorem spolupracuje doposud. Je členem správní rady Transparency International. Pokud mu to čas a praxe dovolí, zabývá se hraničními fenomény práva a politologie a problematikou transformace politických a právních systémů. Občas působí i jako pozorovatel volebních procesů v zahraničí v řadách misí OBSE a EU. Od roku 2020 je také učitelem na katedře ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Praze.

Katarína Šipulová

Vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty, Masarykovy univerzity. Získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na soudy a soudnictví, lidská práva a právo EU, výkon rozhodnutí nadnárodních soudů, neformální justiční instituce a tranzitivní spravedlnost. Katarína působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Je členkou společnosti Oxford Global Society a také Výboru pro základní práva a diskriminaci Rady vlády ČR pro lidská práva. Masarykovu univerzitu reprezentuje v řídícím výboru Stálé skupiny ECPR "Law and Courts". V nedávné době publikovala v časopisech Regulation & Governance, Europe-Asia Studies, German Law Journal, nebo International Journal of Comparative Law.

Alžbeta Králová

Působí jako odborná asistentka na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv. Její publikační aktivita se zaměřuje především na otázky azylového a migračního práva (s důrazem na právo na spravedlivý proces) a na otázky soudnictví. Publikovala např. v Central European Public Administration Review, či v Časopise pro právní vědu a praxi. Autorsky se dále podílela např. na monografii Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost.

Marie Zámečníková

Je odbornou asistentkou na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména otázkám zákonodárství, jeho aktuálním problémům a komparačním otázkám, především se zaměřením na německy mluvící země. Vedle toho působí také jako advokátka v česko-německé advokátní kanceláři.

Jan Chmel

Působí jako odborný asistent na Právnické fakultě UK a vyučuje mj. teorii práva, politologii či profesní etiku. V rámci vědecké činnosti se zaměřuje především na oblast ústavního soudnictví. Vedle toho pracuje jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 4.

Monika Hanych

Právnička se zaměřením na lidská práva, mediální právo a nové technologie. Lektorka rétoriky pro právníky. Vyučuje a bádá na Masarykově univerzitě. Pracovala například v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva nebo v Kanceláři veřejné ochránkyně práv. Vede českou delegaci ve výboru Rady Evropy pro umělou inteligenci a lidská práva.

Jaroslav Benák

Působí jako odborný asistent Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistent soudkyně Ústavního soudu. Vystudoval právo (Mgr. 2010, Ph.D. 2015), ekonomii (Bc. 2012, Ing. 2017) a teologii (Bc. 2023). Ve svých odborných aktivitách se soustředí primárně na problematiku ústavního soudnictví, základních práv a vztahu práva a náboženství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info